Examensarbete i dagboksformat där forskningens lagar sätter gränserna

TEXT | Nathalie Österblad och Thomas Sabel
Artikelns beständiga webbadress http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231207152261

När det är dags att börja tänka på examensarbete är det inte bara ämnet som måste väljas. Det är även examensarbetes format som skall klargöras, valmöjligheterna är: Ett examensarbete för traditionell utvecklings- och forskningsrapport, praktikbaserat examensarbete (utvecklingsprojekt) eller ett examensarbete i dagboksformat.

Likaså är det möjligt att kombinera olika forskningsmetoder inom sitt examensarbete, om det anses att validiteten och reliabiliteten av resultaten i examensarbetet stärks, eller om det stöder forskningens gång. Till exempel genom att göra ett examensarbete i dagboksformat och stärka resultatet med en kvalitativ undersökning bestående av expertintervjuer.

Dagboksformatet kan användas när man jobbar inom ett projekt eller utför olika tester eller experiment. Att ha en klar vision om vad man vill få ut av sitt examensarbete är en av huvudfaktorerna när man väljer att skriva i dagboksformat.

Planeringsskedet

Att skriva ett examensarbete i dagboksformat kräver bra planering, en klar vision, målmedvetenhet och ett strukturerat arbetssätt eftersom det fodrar ett regelbundet skrivande och uppdaterande. Det är även viktigt att utgöra hur resultat fås ut av dagboks upplägget, hur mäts resultaten. Till exempel kan olika tester eller experiment utföras under dagbokens gång, var av det är essentiellt att noggrant lägga upp hur testet eller experimentet kommer att utföras och hur resultatet utvärderas, om resultaten ger misslyckade eller lyckade resultat och att även analysera och dra slutsatser.

En bra start på planeringen är att först och främst välja ett ämne som man är personligen intresserad av. Sedan lägger man upp ett schema för vilken tidsperiod dagboken skall skrivas och vad dessa veckor skall innehålla, vad görs när och hur skall det utvärderas. En veckas dagboksinlägg kan till exempel se ut på detta sätt: första uppdateringen görs på måndag, då gås det igenom vad som skall göras under veckan och vilka mål man har. Härefter kan en uppdatering vara på onsdag om det har hänt mycket under veckan eller sen fredag för att sammanfatta veckan och även en veckovis analys skall göras.

Validitet och reliabilitet

Att examensarbetets trovärdighet och tillförlitlighet är hög är en grundläggande förutsättning för ett lyckat examensarbete. Om man vill stärka validitet och reliabilitet i sitt examensarbete kan man komplimentera med tillexempel en kvalitativ eller en kvantitativ undersökning som används för att stärka resultaten av forskningen. Det stärks även med tillförlitligheten i metodtillämpning och datainsamling och trovärdigheten i resultatredovisning och teoribasen. Det är även viktigt att se till att etiska principerna följs.

Examensarbetet avslutas med en slutsats, en plan om fortsatt arbete för att nå sina mål ifall en sådan behövs, och en sammanfattning.

Att skriva ett examensarbete i dagboksformat är ett krävande arbete men även väldigt givande. Kreativiteten ger arbetet sin form och möjligheterna är många, det är ändats forskningens lagar som sätter gränserna.

Handledarens kommentar

I VAMK har det sedan några år tillbaka varit möjligt att skriva sitt examensarbete i dagboksform. Formatet lämpar sig speciellt för studerande som redan befinner sig fulltid i arbetslivet. Skribenten kan t.ex. välja ett avgränsat område inom sitt arbete som hen metodiskt vill utveckla. Genom klara målsättningar, en tydlig arbetsplan samt genom att bygga upp en teoretisk referensram kring ämnet, kan skribenten planera och analysera sin utveckling inom området. På det stora hela har jag som handledare goda erfarenheter av formatet. Resultaten har varit bra och samtidigt till nytta för både skribenterna själva och deras arbetsgivare.

Länkar: https://vamk.libguides.com/instructions_thesis