Länge leve det nordiska samarbetet!

Det nordiska samarbetet är världens äldsta samarbete av sitt slag. Samarbetet omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. (Nordiskt samarbete)

TEXT | Anne Wähä BILDER | NN - norden.org
Artikelns beständiga webbadress http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20201215100808

Nordplus Nordhelse nätverket etablerades 1994. Nätverket hette då Gävle ringen och kan alltså snart fira 30-årsjubileum. Dagens nätverk är ett samarbete mellan Vasa yrkeshögskola, Högskolan i Gävle (HiG), Blekinge tekniska högskola (BTH), Nord universitet, NTNU- Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet och VIA University College. 

Nätverkets mål är att utöka studentmobiliteten och lärarmobiliteten ytterligare samt skapa ett överbryggande kontaktnät med andra högskolor i deltagarländerna för utökat erfarenhets- och kompetensutbyte och därmed få en ökad god praxis och innovativ verksamhet med inriktningen vårdvetenskap. Samarbetet är framförallt ett mobilitetssamarbete för studenter och lärare, men även ett viktigt forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för att stärka det nordiska samarbetet, utveckla utbildningarnas vetenskaplighet och yrkenas profession. Det nordiska samarbetet är viktigt för Finland som nordiskt land. Finland är en del av the Nordic Brand och har en lång gemensam historia med Sverige. Finland har varit en del av Sverige i 600 år och enligt Max Engman (finsk historiker) får skåningarna vänta ända till år 2350 innan de har varit svenskar lika länge som finnarna. (Stadius 2019.)

Mycket har hänt under alla dessa år i nätverket. Namn på högskolor har ändrats och högskolor har blivit universitet. Vi har sett under de senaste månaderna hur allting kan ändras snabbt och vårt sätt att samarbeta inte längre kan vara likadant som det har varit. Behovet av att utveckla samarbetsformer är stort. VAMKs roll i nätverket kommer också att bli annorlunda 2021-2023 i och med att VAMK blir huvudkoordinator i nätverket. Alla högskolor turas om att vara huvudkoordinator men alla bär ett gemensamt ansvar över verksamheten. Alla hjälps åt och man får alltid stöd – nätverket fungerar som en demokratisk samarbetsgrupp. (Nordplus Nordhelse 2020.) Nätverkets huvudfokus har varit på mobilitet – både lärar-och studentmobilitet och ända till mars 2020 fungerade det bra men sedan blev det tvärstopp och vi kan bara gissa när det igen är möjligt att åka på utbyte. Erasmus+ utbyten är minst 3 månader långa. Nordhelse nätverket har möjliggjort kortare utbyten. Utbyten inom nätverket har varit i genomsnitt 4-9 veckor långa, vilket passar vissa studenter bättre än tre månader långa utbyten. Nätverket har också haft temaworkshops för lärare kring olika teman, som har varit aktuella så som handledningen av lärdomsprovet eller klinisk praktik/ VFU ( VFU = verksamhetsförlagd utbildning ) , välfärdsteknologi och läkemedelshantering. Olika högskolor i Norden har skillnader i läroplan och arbetssätt men alla arbetar mot samma mål med samma kompetenskrav för sjukskötare.

Nätverket har haft många utmaningar genom åren – rent ekonomiska som har att göra med hur mycket nätverket får finansiering från det nordiska ministerrådet eller med den enskilda studentens personliga utmaningar med ekonomin eller till exempel familjesituationen. Sjukvården i olika länder genomgår också stora förändringar. Poliklinisk vård har blivit vanligare och sjukhusvistelserna har blivit kortare än förr. Det kan vara en stor utmaning bara att hitta VFU-platser för studenter i den egna högskolan. Hur kan vi fortsätta samarbetet inom nätverket? Fokus är på erfarenhetsutbyte och kompetensutbyte – hur kan man möjliggöra det nu när man inte kan åka till andra länder? Kan vi hitta digitala lösningar i undervisningen? Kan vi göra något tillsammans? Vi har funderat på olika möjligheter och börjar nu på vårterminen med två digitala temaföreläsningar inom nätverket: en föreläsning för studenter om jämlik vård ( Ewa Andersson, BTH ) och en föreläsning för akademisk personal med rubriken Distansundervisning: syfte & utveckling ( Kerstin Stake-Nilsson, HiG ). Planen är att fortsätta med temaföreläsningar, workshops, skapa kollegiala nätverk och möjliggöra ett digitalt utbyte för studenter. Dessa två föreläsningar är det första steget åt det hållet. Dagens digitala verktyg gör det möjligt att ha en serie föreläsningar eller interaktiva workshops mellan olika högskolor i olika länder. Workshops, som har organiserats i olika partnerhögskolor, har varit en uppskattad arbetsform och nu är det dags att fortsätta med det med nya metoder och arbetssätt.

Nätverket har haft många intressanta teman under åren och varje studerande, som har åkt på utbyte, har säkert utvecklat sig på många olika sätt. Det är lätt att hitta gemensamma teman som berör alla högskolor och nu har vi haft diskussion kring teman som minoritetshälsa, kulturförståelse och digitala lösningar.

Mycket är annorlunda nu om man jämför med tiden före yrkeshögskolor, men nätverket har samma basvärderingar och mål som förr. Nu har man bara ett nytt sätt att arbeta mot samma mål. Dessa mål har att göra med sjukskötarens yrke och profession; omvårdnad, hållbar utveckling, kärnkompetenser.

Ingen vet vad det nya normala blir – COVID 19 har ändrat vårt sätt att arbeta, studera och jobba och nu gäller det att hitta nya sätt att arbeta, hitta nya banor, att vara innovativ, våga prova och lyckas eller misslyckas. Det viktiga är att hålla samarbetet levande trots utmanande tider.

Norden är en viktig gemenskap för Finland och speciellt viktigt är det nordiska samarbetet på ett område med levande tvåspråkighet som Vasa. För en individ är det viktigt att höra till en större gemenskap och  samtidigt som man känner att man är finländsk, kan man också känna att man är nordbo. Under högskoleutbildningen kan vi ge studenten professionella och kliniska färdigheter och kunskaper samt utveckla det akademiska arbetssättet, men lika viktigt är det att erbjuda studenten en möjlighet att mogna och lära känna sig själv och världen runtomkring. Det här kan möjliggöras bland annat genom att erbjuda studenter en möjlighet till utbyte – fysiskt eller digitalt. En student som kan reflektera över sina egna värderingar och som har fått en möjlighet att bekanta sig med andras sätt att arbeta, blir en kunnig, professionell person, som klarar sig i arbetslivet.

Källor
  • Nordiskt samarbete. Viitattu 14.12.2020 https://www.norden.org/sv/information/det-officiella-nordiska-samarbetet)

  • Peter Stadius, Helsingfors universitet. Viitattu 14.12.2020 https://www.hanaholmen.fi/wp-content/uploads/2019/04/Finland-ett-nordiskt-land-Peter-Stadius-26.3.2019.pdf

  • Nordplus Nordhelse. Viitattu 14.12.2020 https://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-halsa-och-arbetsliv/Samverkan/Internationalisering/Nordplus/Nordhelse.html